Cukiernictwo artystyczne

Cukiernictwo to pasja, któr? piel?gnuj? od ponad 14 lat.

W ofercie znajdziecie Pa?stwo szerok? gam? wypieków: ciastka, ciasta, babeczki, desery, torty na ka?d? okazj?, a tak?e przygotowuj? kompleksowo s?odkie sto?y pe?ne ró?nych frykasów oraz fontanny czekoladowe i sweet tables.
Proponuj? Pa?stwu ponad 50 rodzajów ciast, a tak?e wykonanie tortu wed?ug Pa?stwa pomys?ów. Wyroby powsta?? wed?ug tradycyjnych receptur, z naturalnych sk?adników.

Smak oraz wygl?d moich wyrobów to efekt wprowadzania coraz to nowszej technologii. Dostarczam gotowe wyroby na wskazane przez Pa?stwa miejsce, na terenie ca?ej Polski.
Ofert? kieruj? zatem do klientów indywidualnych, jak i firm.